ERRORS HABITUALS EN LLENGUA CATALANA I FORMES CORRECTESACCENTS

1. Això, allò, però (“o” oberta)
2. Per què, perquè (sempre amb accent, amb pregunta –directa o indirecta- s’escriu separat: “Per què véns? / No sé per què véns?)
3. Sàviament, esplèndidament, ràpidament, últimament
Sàvia+ment esplèndida+ment ràpida+ment
4. Esdrúixoles (sempre accentuades):
Fàcils: última, matemàtiques, música, ràpida, càmera, electrònica, hermètica
Menys fàcils: paraules acabades en “-ia” i “ua” (besàvia, instància, història, constància, experiència, estàtua, efervescència).
5. Diacrítics habituals: dóna (donar) /dona és (ser) /es dónes (donar) /dones són (ser)/son té (tenir) / te vénen- véns (venir) / venen-vens (vendre)
6. Gentilicis acabats en “-ès” (“e” oberta): aragonès, francès, anglès, romanès...
7. No s’accentuen les paraules agudes acabades en “-an”, “-on”, “-un”: algun, acabaran, estan, Ramon.
8. No s’accentuen les paraules planes acabades en “-en”, “-in”: examen, seien, veuen.
(sí que s’accentua “exàmens”)

CASTELLANISMES HABITUALS

Enfermetat: malaltia,
Fundamental: fonamental
Incluir: incloure
Per lo tant: per tant
Lo que vull dir: El que vull dir (evitem sempre el “lo” article)
Tenir que / hi ha que: haver de / haver d’ / cal que / s’ha de / hem de / has de...
Desde / desde el: des de / des del
Al arribar / a l’arribar: en arribar (en + infinitiu)
Et dónes compte: te n’adones / t’adones que (verb “adonar-se”)
Degut a que: com que / perquè / ja que

PER / PER A
Pel (mai: per el) / per al / per a l’


PRONOMS
 Se’n ha anat: se n’ha anat
 M’en vaig: me’n vaig
 Els hi donaré la pilota: els donaré la pilota

PUNTUACIÓ
1) Errors bàsics:
 El nois, van anar al cinema. (Correcció: Els nois van anar al cinema)
 L’esquí és un esport, d’altra banda espectacular. (Correcció; L’esquí és un esport, d’altra banda, espectacular.)
 Tot el que hem comen tat anteriorment té una repercussió en el sistema perquè cal tenir en compte. (Correcció: … , perquè…)
 Ahir a la matinada va anar al cinema. (Correcció: Ahir a la matinada, vam anar al cinema)

COMPTE AMB:

 Poc a poc: a poc a poc
 Quants més nois hi hagi, millor: com més nois hi hagi, millor
 Fagin: facin
 Donguin: donin
 Extranger, extrany, extendre: estranger, estrany, estendre (però: extens)
 Hi han moltes qüestions que cal plantejar: hi ha... (el verb “haver-hi” no té forma de plural)
 Ha hagut algunes disciplines esportives que no han estat encara reconegudes: hi ha hagut...
 Com hem d’anar al cinema: com que hem d’anar al cinema
 A xutat: ha xutat
 S’envà / s’en va: se’n va
 M’enrecordo / m’empenedeixo: men’n recodo / me’n penedeixo / me n’he recordat
 Sobre tot: sobretot
 Fins hi tot: fins i tot
 Llengüa: llengua / llengues: llengües / consequència: conseqüència (cal recordar la normativa de la dièresi en el cas de “gua”, “güe”...)

PER COHESIONAR EL TEXT

1) Elisions
2) Ús de pronoms febles.
3) Ús d’hiperònims (família de paraules)
4) Estructurar el text amb connectors:
En primer lloc, en segon lloc...
No obstant això
Si més no
D’una banda (…) de l’altra
Per començar (…) per acabar
(I MOLTS MÉS)
Text mal cohesionat i mal puntuat:
“L’esport que prefereixo, és el futbol perquè és l’esport que he practicat des de petit, i és l’esport que hem vist a casa tota la vida.”
Text corregit:
“L’esport que prefereixo és el futbol, perquè (ja que / atès que) és el que he practicat des de petit i el que hem vist a casa tota la vida.”

PER ARGUMENTAR

 No cal dir “crec”, “penso”.
 No hem d’usar el pronom personal: “jo crec”, “ell creu”.
 Podem dir directament la idea (NO: Crec que el govern no ha fet el que devia)
(Sí: El govern no ha fet el que devia).
 Sí que és convenient, de vegades, usar les formes següents: el meu punt de vista és que / el meu parer és que.
 Cal ser original ens els plantejaments.

DISTINGIM ALGUNES FORMES

*Sinó / si no
No m’agrada el cinema, sinó el teatre. / Si no penses una mica, acabaràs malament.
*alhora / a l’hora:
S’ha de fer alhora (al mateix temps)
S’ha de fer a l’hora (en el moment adequat)
*hem / em Hem d’anar al dentista / em va comentar que...